Algemene voorwaarden

Kernvoud

  • stelt alles in het werk om de met u overeengekomen doelen te realiseren;
  • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door u ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
  • stelt zich zodanig op dat uw belang centraal blijft staan;
  • verplicht zich strikt aan de overeengekomen data te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
  • indien Kernvoud onverhoopt een afspraak moet annuleren, wordt u daarvan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld; aan u worden geen kosten in rekening gebracht.


Totstandkoming

De overeenkomst tussen u en Kernvoud komt tot stand wanneer een door u getekende opdrachtbevestiging door Kernvoud is ontvangen en deze ontvangst schriftelijk of per e-mail bij u is bevestigd.


Verschuiving

De datum van een afspraak kan kosteloos worden verschoven, mits dit (meer dan) 24 uur vóór de afgesproken datum plaatsvindt. Bij een verschuiving binnen die 24 uur, brengt Kernvoud het bedoelde gesprek volledig in rekening.


Vervanging

Mocht u te laat afzeggen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een ander van die ingeplande tijd gebruik te laten maken.


Annulering

Tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de eerste afspraak kan het traject kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering tussen 5 en 10 kalenderdagen voor de eerste dag, wordt 50% van de begrote kosten van het traject in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan 5 kalenderdagen betaalt u 100% van de begrote kosten.
In geval u na aanvang van het traject de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het traject deelneemt, heeft u geen recht op enige terugbetaling. U ontvangt wel een kortingsbon om binnen één jaar voor 75% van het geldende uurtarief een individueel loopbaantraject te volgen, of de mogelijkheid om een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de begrote uren.
Indien Kernvoud door omstandigheden een opdracht niet (geheel) kan nakomen, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.
Annulering dient uitsluitend schriftelijk (via mail) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van de verstuurde mail of de poststempel.


Betaling

Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ontvangt u van Kernvoud een betalingsherinnering.
Indien u binnen 14 dagen na die betalingsherinnering nog niet betaald heeft, bent u zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Kernvoud steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Kernvoud gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.


Aansprakelijkheid

Kernvoud is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de trajecten en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Kernvoud.